ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΖΕΙΝ ΒΗΡΗΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα στην Αθήνα επι της οδού Μακεδονομάχου Πρατούντα 27, ΤΚ 11525, (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία») με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποσκοπεί να ενημερώσει τους χρήστες της ιστοσελίδας https://preben.gr/ (εφεξής (εφεξής καλούμενη ως «ιστοσελίδα»), σχετικά με τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, με απόλυτη διαφάνεια, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2.Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

«Ισχύουσα νομοθεσία»: Η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/, ο Ν. 4624/2019 καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής ως «Ισχύουσα Νομοθεσία»).

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Εταιρεία ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας.
«Υποκείμενο Επεξεργασίας»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ως υποκείμενο της επεξεργασίας θεωρείται ο κάθε χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας.

3. Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών.

Σκοπός

Προσωπικά Δεδομένα

Νόμιμη Βάση

Η βελτίωση της λειτουργικότητας, των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών, καθώς και η ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας.

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα και τη λειτουργικότητα, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies

Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας. (Άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ' ΓΚΠΔ).

Επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες (μέσω του πεδίου «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ & ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ»)

Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, είδος laser για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος πελάτης και περαιτέρω προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να εμπεριέχονται στο περιεχόμενο του μηνύματος.

Η ελεύθερη ρητή σας συγκατάθεση την οποία χορηγείτε με την επιλογή του αντίστοιχου checkbox (Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α' ΓΚΠΔ).

Επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες (μέσω του πεδίου «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ»)

Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, είδος laser για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος πελάτης και περαιτέρω προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να εμπεριέχονται στο περιεχόμενο του μηνύματος.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β' ΓΚΠΔ).

Καταχώρηση παραγγελιών, τιμολόγηση και αποστολή των προϊόντων που αγοράζονται μέσω του eshop.

Όνομα, επώνυμο, χώρα, περιοχή, πόλη/κωμόπολη, περιφέρεια, διεύθυνση, ΤΚ, διαμέρισμα/σουίτα, μονάδα κλπ., αριθμός τηλεφώνου, email, ΑΦΜ, ΔΟΥ και περαιτέρω προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να εμπεριέχονται στις σημειώσεις παραγγελίας.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας ο χρήστης (το υποκείμενο των δεδομένων) είναι συμβαλλόμενο μέρος (Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β' ΓΚΠΔ).

Χρήση των Social Media Plugins (Facebook, Instagram, YouTube)

Μέσω των συγκεκριμένων πρόσθετων (plugins), μπορούμε να αποκτούμε πρόσβαση μόνο σε δημόσια κοινοποιημένες πληροφορίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η λειτουργία των plugins διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας.

H συγκατάθεσή σας συνιστάμενη σε ρητή θετική ενέργεια - επιλογή του εκάστοτε εικονιδίου κοινωνικής δικτύωσης που σας μεταφέρει στην αντίστοιχη πλατφόρμα (Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α' ΓΚΠΔ).

4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις νόμου ή προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος διατήρησής τους, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας.

5. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών από την επεξεργασία, λαμβάνουμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής, εμείς λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας των δεδομένων σας.

6. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους
Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους, στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Εταιρείας (πχ σε εταιρεία courier για την μεταφορά των προϊόντων που έχετε αγοράσει από το eshop μας). Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα των χρηστών, δεσμεύονται συμβατικά απέναντί μας ώστε να διασφαλίζεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία. Παράλληλα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες αρχές κλπ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

7. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΕ/EOX
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Εταιρείας, κατά κανόνα δε διαβάζονται σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα διασφαλίσουμε ότι συντρέχει κάποια από τις κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ.

8. Τα δικαιώματά σας
Ως χρήστης της ιστοσελίδας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
1) Να ζητήσετε ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
2)Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται προκειμένου να ελέγξετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.
3)Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση λανθασμένης ή ελλιπούς καταχώρησής τους.
4)Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων εφόσον η διατήρησή τους δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον.
5)Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
6) Να ζητήσετε τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων είτε σε εσάς είτε σε τρίτους.
7)Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή που δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.
8) Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
9)Να αντιταχθείτε σε απόφαση που σας αφορά και λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 6970 323232/6972777607 ή στο email sales@preben.gr. Σε περίπτωση άσκησης οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, θα ανταποκριθούμε άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίησή σας. Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα Πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο www.dpa.gr.

9. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της νομικής συμμόρφωσής, βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας.

 

Τελευταία αναθεώρηση: Ιανουάριος 2022